Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Statut, nr. konta, NIP i KRS

Po trwających przez pół wieku prześladowaniach i dyskryminacji ocaleli z pogromu ziemianie i ich potomkowie mogli dzięki odzyskaniu niepodległości w 1989 r. ujawnić się powołując w 1990 roku w Warszawie Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (w skrócie PTZ). W ślad za tym powstał Wielkopolski Oddział PTZ w Poznaniu w nawiązaniu do miejscowych tradycji ziemiańskich Działyńskich i Zamoyskich, Bnińskich, Chłapowskich, Jackowskich, Raczyńskich i wielu innych.

Statutowym celem PTZ jest jednoczenie środowiska ziemiańskiego wokół pielęgnowania tradycji, zachowania i pomnażania dorobku kulturalnego, prostowania fałszywego obrazu ziemiaństwa wytworzonego przez komunistyczną propagandę, uzyskania zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a przede wszystkim – wokół starań o powrót do rodzinnych gniazd. Ziemianie nie wnoszą przy tym roszczeń do rolników indywidualnych z tytułu rozparcelowanej ziemi.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest stowarzyszeniem, o statusie organizacji pożytku publicznego – należymy do organizacji, dla których można przekazać 1% podatku od dochodu, znajdując nas pod nr. KRS w spisie US.
Darowiznę na cele statutowe można przekazać na poniższe konto. W rozliczeniu podatkowym można darowiznę powyższą odliczyć w ramach 6% limitu dochodu.

  • KRS:0000055617; 
  • REGON: 006234526
  • NIP: 5211161033
  • nr konta: 73 1240 6595 1111 0010 4341 3282

Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego,
ul. Paderewskiego 8; 60-077 Poznań;
nr konta: 89 1240 6595 1111 0010 4341 3673

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO po zmianach Zjazdu Delegatów w Warszawie w dn. 24.05.2014r

I. Nazwa, siedziba i teren działania stowarzyszenia

§1

1.Stowarzyszenie działa pod nazwą „Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”.

2.Siedzibą Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zwanego dalej „Towarzystwem”jest miasto stołeczne Warszawa.
3.Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4.Towarzystwo jest spadkobiercą tradycji Związków Ziemian działających przed II. wojną światową w Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Towarzystwo może tworzyć oddziały terenowe.
6.Towarzystwo posiada osobowość prawną.
7.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
8.Towarzystwo może zrzeszać się w celu realizacji swoich zadań statutowych z innymi
stowarzyszeniami w kraju i za granicą, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach.
9.Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”.
10. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

II. Cele Towarzystwa

§2

1.Celem Towarzystwa jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) integracja środowiska ziemiańskiego,

3) popieranie wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycji narodowych i patriotycznych na rzecz przygotowania jej do służby społeczeństwu i krajowi, nadwyżkę przychodów nad kosztami Towarzystwa przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

4) podejmowanie wszelkich działań celowych ze względu na interesy moralne i materialne środowiska ziemiańskiego,

5) organizowanie pomocy dla członków Towarzystwa i ich rodzin, zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

6) prowadzenie działań zmierzających do zachowania i propagowania dorobku kulturalnego środowiska ziemiańskiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości ziemiańskiej,

7) działanie przez swoich kompetentnych członków na rzecz ulepszania i unowocześniania polskiej gospodarki szczególnie rolnej i leśnej, współdziałanie w tym kierunku z władzami państwowymi i administracyjnymi, z samorządem terytorialnym oraz innymi właściwymi organizacjami w kraju i za granicą.

2.Cele wymienione w ust. 1 pkt 4 Towarzystwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania fałszywego obrazu ziemiaństwa polskiego wytworzonego przez propagandę szczególnie, w okresie PRL przez ukazywanie jego ogromnego wkładu w obronę w życie społeczne, polityczne i gospodarcze kraju w okresie zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i okupacji oraz przez ukazywanie martyrologii ziemiaństwa w okresie II wojny światowej i w latach po 1945,

2) podejmowanie działań zmierzających do zrekompensowania właścicielom ziemskim lub ich spadkobiercom krzywd materialnych i moralnych doznanych w wyniku działań wszelkich organów władz państwowych i samorządowych poprzez zwrot zagrabionego im mienia nieruchomego i ruchomego w naturze, gdy jest to fizycznie możliwe, lub uzyskania mienia zastępczego względnie godziwego odszkodowania,

3) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania przez właścicieli ziemskich bądź ich spadkobierców od innych państw lub w inny sposób odszkodowania za konfiskatę ich własności w czasie wojny 1939-1945 oraz z tytułu sprzecznych z prawem międzynarodowych działań tych państw jako władz okupacyjnych

3.Cele wymienione wyżej w ust. 1 pkt 6 Towarzystwo realizuje w szczególności poprzez:

1) inicjowanie działań w celu przywrócenia wywłaszczonego mienia nieruchomego i ruchomego oraz opiekę nad dworami, pałacami i parkami, współpracę z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony, konserwacji i rewitalizacji zabytkowych założeń rezydencjonalnych,

2) udzielanie pomocy w zakresie opieki nad grobami ziemiańskimi,
3) zbieranie i archiwizowanie dokumentów dotyczących rodzin ziemiańskich oraz majątków ziemskich w celu ich ochrony, pomocy rodzinom w odtworzeniu zniszczonej bądź utraconej dokumentacji oraz udostępnienia ich instytucjom do tego powołanym,
4) działalność wydawniczą w zakresie przeszłości ziemiańskiej oraz roli ziemiaństwa w dziejach narodu. propagowanie tematyki ziemiańskiej w mediach publicznych i lekturach szkolnych.
5) współpraca z archiwami państwowymi, uczelniami i konserwatorami zabytków.

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki §3

Członkowie Towarzystwa dzielą się na rzeczywistych, honorowych i wspierających. 1.Członkami rzeczywistymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie narodowości polskiej, związane węzłami rodzinnymi z tradycjami ziemiaństwa polskiego. 2.Członkiem Towarzystwa może być również cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1.
3.Przyjmowanie członków rzeczywistych następuje w oparciu o rekomendację dwóch członków rzeczywistych Towarzystwa.

4.Członkami wspierającymi mogą być osoby solidaryzujące się z ideałami i celami Towarzystwa i wyrażające chęć współpracy z Towarzystwem.

5.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, rekomendowana przez dwóch członków rzeczywistych, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inne dla Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału posiadający osobowość prawną.

6.Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

7.Tryb przyznawania tytułu członka honorowego Towarzystwa określa § 6 Statutu. §4

1.Członkom rzeczywistym przysługuje prawo:
1) brania udziału w organizowanej przez Towarzystwo działalności i imprezach,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,
3) korzystania z pomocy Towarzystwa.

2.Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w organizowanej przez Towarzystwo działalności i imprezach oraz brać udział w dyskusjach, jednak bez biernego prawa wyborczego.

3.Członkowie rzeczywiści, honorowi i wspierający są obowiązani do:
1) przestrzegania postanowień statutu i stosowania się do uchwał władz

Towarzystwa,
2) popierania starań Towarzystwa zmierzających do realizacji statutowych celów

Towarzystwa,
3) brania udziału w życiu Towarzystwa
4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§5

1.Członkostwo Towarzystwa ustaje:
1) na własne żądanie członka,
2) na skutek śmierci członka,
3) na skutek wykluczenia członka.

2.Zarząd Oddziału Towarzystwa może wykluczyć członka:
1) niespełniającego warunków określonych w § 3 Statutu,
2) naruszającego inne postanowienia statutu lub zachowującego się w sposób uwłaczający dobremu imieniu członka Towarzystwa,

3) zalegającemu z opłacaniem składek przez okres jednego roku.

3.od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego Towarzystwa.

§6

1.Zjazd Delegatów Towarzystwa, na wniosek Rady Naczelnej lub Zarządu Głównego może przyznać osobom szczególnie zasłużonym tytuł;

1) Prezes Honorowy Towarzystwa, za wybitne zasługi podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Głównego PTZ.

2) Członek Honorowy Towarzystwa za szczególne zasługi na rzecz Towarzystwa i środowiska ziemiańskiego.

2. Prezes Honorowy i Członek Honorowy Towarzystwa posiada prawa przysługujące członkowi rzeczywistemu, a ponadto jest uprawniony do udziału w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym. Prezes Honorowy Towarzystwa uczestniczy ponadto w posiedzeniach Rady Naczelnej i Zarządu Głównego Towarzystwa z głosem doradczym.

IV. Majątek Towarzystwa.

§7

1.Środki finansowe i rzeczowe Towarzystwa pochodzą z: 1) wpisowego,
2) składek członkowskich,
3) darowizn i zbiórek,

4) spadków i zapisów,
5) dochodów z działalności gospodarczej,
6) dywidend i zysków z posiadanych akcji i udziałów oraz dochodów z posiadanych papierów wartościowych,
7) lokat kapitałowych,
8) odpisów z przekazanego przez osoby fizyczne od podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego,
9) dotacji i innych środków publicznych przekazanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, środków z dotacji oraz funduszy Unii Europejskiej i innych organizacji zagranicznych.
2.Nabycie lub zbycie majątku nieruchomego wymaga uchwały Zarządu Głównego podjętej większością 2/3 głosów.
3.Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na działalność statutową. 4.Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności statutowej Towarzystwa nie może przekraczać 1, 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Dotyczy to wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

5.Zabrania się: 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej “osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego w celu Towarzystwa,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

V. Władze Towarzystwa

§8

1.Władzami Towarzystwa są: 1) Zjazd Delegatów,
2) Rada Naczelna,
3) Zarząd Główny,

4) Główna Komisja Rewizyjna,

5) Sąd Honorowy.

Zjazd Delegatów

§9

1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd Delegatów.
2.Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny co 3 lata. 3.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny w każdym czasie. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zgłoszenia żądania przez: 1) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) Rady Naczelnej,
3) na żądanie co najmniej 1/3 zarządów oddziałów Towarzystwa.

4.Mandat delegata na Zjazd jest ważny przez okres do następnego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.

 

§ 10

1.Do kompetencji Zjazdu należą wszystkie sprawy nieprzewidziane niniejszym statutem dla innych władz Towarzystwa, a w szczególności:

1) uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian,
2) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
3) wybór i odwołanie prezesa Zarządu Głównego,
4) Ustalanie ilości członków wybieranych do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, przy uwzględnieniu minimalnej i maksymalnej liczby tych członków wynikającej z pkt 5.6, 7 niniejszego paragrafu
5) wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu Głównego w liczbie 6-8 osób,
6) wybór i odwołanie 3-5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) wybór i odwołanie 3-5 członków Sądu Honorowego,
8) ocena działalności władz Towarzystwa,
9) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
10) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących żywotnych potrzeb Towarzystwa,
11) nadawanie godności:
a) Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
b) Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
12) uchwalanie zasad dla ustalania przez Zarząd Główny wysokości wpisowego i składek członkowskich,
13) Uchwalanie Regulaminów: Zarządu Głównego, Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
14) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 11

W zjeździe Delegatów biorą udział jako delegaci Prezesi Oddziałów Towarzystwa oraz po dwu delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Oddziałów. Oddziały posiadające ponad 50 członków, którzy opłacili składki członkowskie wybierają dodatkowo jednego delegata na każde rozpoczęte 50 członków z opłaconymi składkami.

§ 12

1.O czasie, miejscu i porządku dziennym obrad Zjazdu Delegatów delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

2.W przypadku wniesienia przez Zarząd Oddziału lub delegatów dodatkowych spraw, uzupełniony porządek dzienny powinien być podany do wiadomości delegatów co najmniej 5 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.

3.Tryb obrad określa „Regulamin obrad Zjazdu Delegatów” zatwierdzony uchwałą Zjazdu .

 

§ 13

1.Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa, które wymagają uzyskania co najmniej 2/3 głosów delegatów obecnych na Zjeździe Delegatów.

2.Kworum wymagane do rozpoczęcia Zjazdu musi być powyżej 50% delegatów w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Zjeździe.

Rada Naczelna

§ 14

1.Rada Naczelna jest organem inspirującym, oceniającym i opiniodawczym w stosunku do działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów.

2.W skład Rady Naczelnej wchodzą prezesi oddziałów. Prezes Oddziału może być zastąpiony na posiedzeniu Rady Naczelnej przez upoważnioną osobę.

3.Pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Główny, a kolejne przewodniczący Rady Naczelnej co najmniej 4 razy w roku nie rzadziej niż co 4 miesiące.

4.Rada Naczelna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

5.Rada Naczelna działa na podstawie regulaminu.
6.Uchwały Rady Naczelnej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7.W posiedzeniach Rady Naczelnej mogą brać udział Prezes i członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, oraz zaproszeni goście wszyscy z głosem doradczym.
8.Do zadań Rady Naczelnej należy:
1) nadawanie kierunków działania Zarządu Głównego zgodnie z uchwałami podjętymi na Zjeździe Delegatów,
2) przyjmowanie rocznego planu pracy i budżetu Towarzystwa,
3) ocena pracy Zarządu Głównego i Oddziałów,
4) ocena rocznych sprawozdań rzeczowych i finansowych Zarządu Głównego. 5) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Honorowego.
6) Składanie sprawozdania ze swojej działalności Zjazdowi Delegatów.

Zarząd Główny

§ 15

1.Zarząd Główny składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i dwóch do czterech członków Zarządu Głównego. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być osobami skazanymi prawnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

2.Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa.

3.Kadencja Zarządu Głównego trwa 3 lata.

4.Zarząd Główny działa na podstawie regulaminu.
5.W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu Głównego lub ustania jego członkostwa w Zarządzie Głównym z jakiejkolwiek innej przyczyny,

Zarząd ma prawo:
a) powierzyć pełnienie funkcji piastowanej w ramach Zarządu Głównego przez byłego członka tego Zarządu innemu członkowi Zarządu Głównego,
b) uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem rzeczywistym – w pierwszym rzędzie z grona osób, które kandydowały w wyborach do Zarządu Głównego.
6.W trybie uzupełnienia, o którym mowa w pkt. 5 lit. można dokooptować nie więcej niż 1/3 składu Zarządu. Decyzję w sprawie uzupełnienia swojego składu poprzez kooptację Zarząd podejmuje w trybie Uchwały i informuje o tym fakcie Radę Naczelną.

7.W przypadku, gdy skorzystanie przez Zarząd Główny z uprawienia do uzupełnienia swojego składu w trybie kooptacji nie jest możliwe z uwagi na ograniczenie wynikające z pkt 6 powyżej, do uzupełnienia składu Zarządu Głównego poprzez wybór brakującego członka Zarządu uprawniony jest Zjazd Delegatów.

8.Kadencja członka Zarządu Głównego wybranego w sposób przewidziany w pkt 5 lit. b) oraz w pkt 6 powyżej upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu Głównego.

§ 16

1.Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie statutowych celów Towarzystwa,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Zjazdu Delegatów i Rady Naczelnej,
3) reprezentowanie Towarzystwa wobec organów administracji państwowej i samorządowej
oraz sądów, a także innych instytucji, organizacji i osób,
4) przygotowywanie rocznego planu pracy i budżetu Towarzystwa,
5) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) powoływanie zespołów tematycznych i zatwierdzanie ich planów działania,
7) rozpatrywanie skarg, zapytań i zażaleń zarządów oddziałów terenowych oraz skarg członów oddziałów na decyzje zarządów oddziałów terenowych,
8) składanie Radzie Naczelnej oraz Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
9) Prowadzenie zgodnie z wytycznymi Zjazdu Delegatów polityki dotyczącej określania wysokości i zasad pozyskiwania wpisowego oraz składek członkowskich.
10) kierowanie sprawami gospodarczymi, z wyjątkiem spraw prowadzonych przez oddziały posiadające osobowość prawną oraz kierowanie tokiem ogólnych spraw organizacyjnych Towarzystwa,
11) podejmowanie decyzji o powołaniu i rozwiązaniu Oddziałów Towarzystwa w uzgodnieniu z Radą Naczelną.
2.Zarząd Główny przesyła Głównej Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności nie później niż do końca kwietnia następnego roku.

3.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów (nie mniejszą jednak 4 głosy „za”) przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

4.Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

5.W uzasadnionych przypadkach, jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały, może się odbyć drogą korespondencyjną przy zachowaniu zasady udziału wszystkich członków Zarządu i złożeniu indywidualnych podpisów pod pełnym tekstem uchwały.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 17

1.Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od władz Towarzystwa i niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2.Główna Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów.

3.Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

4.WYKREŚLONY
5.WYKREŚLONY
6.Komisja działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zjazd Delegatów. 7.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1) nie mogą być członkami Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałowych Towarzystwa i oddziałowych Komisji Rewizyjnych ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie, mając jedynie prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów

§ 18

1.Główna Komisja Rewizyjna jest obowiązana do:
1) stałego i kompleksowego nadzorowania działalności Towarzystwa ze szczególnym

uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych i ogólnych

Towarzystwa nie później niż w ciągu 30 dni od przesłania zatwierdzonych sprawozdań przez Zarząd Główny oraz przedstawienie Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej wyników tego badania,

3) składania Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności za okres między Zjazdami,

4) postawienia wniosków na Zjeździe Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

2.Główna Komisja Rewizyjna może żądać od Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, ich członków oraz pracowników Towarzystwa wszelkich wyjaśnień i materiałów, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Towarzystwa.

3.Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony członek Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów i Rady Naczelnej z głosem doradczym.

4.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów (nie mniejszą jednak 3 głosy „ za”) przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

1) W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego
2) Każdy członek Komisji, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.
3) W uzasadnionych przypadkach, jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały, może się odbyć drogą korespondencyjną przy zachowaniu zasady udziału wszystkich członków Komisji i złożeniu indywidualnych podpisów pod pełnym tekstem uchwały.

Sąd Honorowy

§ 19

1.Sąd Honorowy składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i 2 członków.

2.Sąd Honorowy konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
3.Sąd Honorowy działa na podstawie regulaminu.
4.Kadencja Sądu Honorowego trwa 3 lata, tj. od Zjazdu zwyczajnego do Zjazdu zwyczajnego.

§ 20

1.Do zadań Sądu Honorowego należy rozpatrywanie spraw spornych natury etyczno- moralnej pomiędzy członkami Towarzystwa.

2.Od orzeczeń Sądu Honorowego przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej. Odwołanie powinno być wniesione na adres Zarządu Głównego w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia przez Sąd Honorowy.

3.W przypadku rezygnacji z pełnienia w/w funkcji przez członka Sądu Honorowego lub ustania jego członkostwa w Sądzie Honorowym z jakiejkolwiek innej przyczyny, Sąd ma prawo:

1) powierzyć pełnienie tej funkcji piastowanej w ramach Sądu Honorowego przez byłego członka tego Sądu innemu członkowi Sądu Honorowego,

2) uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem rzeczywistym – w pierwszym rzędzie z grona osób, które kandydowały w wyborach do Sądu Honorowego.

4.Do Sądu Honorowego § 15 pkt 5–8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio, z tym, że o podjęciu uchwały w przedmiocie uzupełnienia swojego składu w trybie kooptacji Sąd informuje Zarząd Główny i Radę Naczelną.

VI. Oddziały terenowe

§ 21

1.Oddziały terenowe powoływane są przez Zarząd Główny.
2.Oddziały terenowe realizują statutowe cele Towarzystwa na obszarze swego działania.
3.Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną.
4.Zarządy Oddziałów terenowych działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
5.Przyjmowanie i wykluczanie członków należy do kompetencji Zarządów Oddziałów. 6.Skargi, zażalenia i zapytania zarządów oddziałów terenowych oraz skargi członków oddziałów terenowych na decyzje Zarządów oddziałów terenowych rozpatruje ZG § 22

1.Walne zebranie członków Oddziału obraduje w oparciu o ustalenia regulaminu Walnego Zebrania zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

2.Nadzwyczajne zebranie członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w każdym czasie.

3.Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zgłoszenia żądania przez:

1) Główną lub Oddziałową Komisję Rewizyjną
2) Radę Naczelną,
3) co najmniej połowę członków rzeczywistych Oddziału uprawnionych do głosowania.
4.Walne Zebranie członów Oddziału wybiera ze swego składu Prezesa Oddziału. 5.Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera ze swego grona Zarząd Oddziału w ilości 5-8 osób i oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób i odpowiednią ilość delegatów na Zjazd Delegatów.

§ 23

1.Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
2.Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Skarbnika i Sekretarza
3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (nie mniejszą jednak 4 głosy „ za” przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4.Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.
5.W uzasadnionych przypadkach, jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały, może się odbyć drogą korespondencyjną przy zachowaniu zasady udziału wszystkich członków Zarządu i złożeniu indywidualnych podpisów pod pełnym tekstem uchwały.

6.W przypadku rezygnacji z funkcji przez członka Zarządu Oddziału lub ustania jego członkostwa w Zarządzie Oddziału z jakiejkolwiek innej przyczyny, Zarząd ma prawo:

1) powierzyć pełnienie funkcji piastowanej w ramach Zarządu Oddziału przez byłego członka tego Zarządu innemu członkowi Zarządu Oddziału,

2) uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem rzeczywistym – w pierwszym rzędzie z grona osób, które kandydowały w wyborach do Zarządu.

7.W trybie uzupełnienia, o którym mowa w pkt. 5 b) powyżej, można dokooptować nie więcej niż 1/3 składu Zarządu. Decyzję w sprawie uzupełnienia swojego składu poprzez kooptację Zarząd Oddziału podejmuje w trybie Uchwały i informuje o Zarząd Główny i Radę Naczelną.

8.W przypadku, gdy skorzystanie przez Zarząd Oddziału z uprawienia do uzupełnienia swojego składu w trybie kooptacji nie jest możliwe z uwagi na ograniczenie wynikające z pkt. 6 zd. 2 oraz w pkt. 7 powyżej, do uzupełnienia składu Zarządu Oddziału poprzez wybór brakującego członka Zarządu uprawnione jest Walne zebranie członków Oddziału.

9.Kadencja członka Zarządu Oddziału wybranego w sposób przewidziany w pkt. 6 zd. 2 powyżej upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu Oddziału.

§ 24 WYKREŚLONY

VII. Składanie oświadczenia woli i dokumentowanie działalności

§ 25

1.Składanie oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa wymaga podpisów dwóch członków Zarządu Głównego.

2.W trybie określonym w ust. 1 Zarząd Główny może ustanawiać pełnomocników dla spraw szczególnych.

3.Posiedzenia Zjazdu Delegatów, Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Głównej i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych oraz Sądu Honorowego winny być protokołowane zgodnie z zasadami przyjętymi w odpowiednich regulaminach.

VIII. Likwidacja

§ 26

1.Likwidacja Towarzystwa następuje w drodze uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów obecnych i głosujących.

2.W razie likwidacji Towarzystwa, o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów obecnych i głosujących.

3.Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Towarzystwa.

Ziemianie. A kto to?
Zarząd Oddziału
Patronka ziemiaństwa