Patroni roku 2019

Rok 2019, to czyjeś złote czy srebrne  gody, setne czy 50. urodziny obchodzone w  wymiarze rodzinnym i towarzyskim. Będzie to również czas wspominania osób i zdarzeń, których jubileuszowe daty urodzin zostały uznane, za godne uhonorowania w  wymiarze państwowym.20 lipca 2018 roku podczas 67. posiedzenie sejmu posłowie postanowili, że społeczeństwo polskie w rok u 2019 uhonoruje w sposób wyjątkowy:

100. rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego; 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki; 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz oraz specjalnie wspominać będziemy  Unię Lubelską z 1569 roku i Powstania Śląskie z 1919 r.

Unia Lubelska to akt podpisany w 1569, przez króla Polski  i wielkiego księcia litewskiego  Zygmunta Augusta  na sejmie w Lublinie. Akt ten  stworzył „jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego –  Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Powstania Śląskie:  I powstanie – to zryw ludności przeciwko niemieckiej administracji i niemieckim właścicielom obiektów przemysłowych, trwający   17 do 26 sierpnia 1919 roku, który zakończył się niepowodzeniem strony polskiej , ze względu na nierówność sił, II powstanie wybuchło w nocy 17/18 sierpnia 1920 roku. Dzięki niemu z terenu Ślaska, usunięto milicję niemiecką zastępując  ją polsko niemieckimi oddziałami milicji plebiscytowej. III powstanie oraz  rezultaty plebiscytu przyniosły korzystne dla Polski decyzje polityczne. Rada Ligi Narodów  podjęła w dniu 12 października  1921 roku, decyzję dotyczącą podziału spornych ziem Górnego Śląska. II. Rzeczpospolitej przypadło 29% obszaru, obejmującego 3214 km kw. i 46% ludności. W skład tych ziem weszły powiaty: pszczyński, katowicki, lubliniecki, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski, 53 kopalnie i 9 stalowni. Była to cześć obszaru  gęściej zaludnionego i lepiej uprzemysłowionego. Ogromną rolę w powstaniach śląskich odegrali Wielkopolanie. Wielu działaczy przedostało się na teren Śląska, by służyć tamtejszemu społeczeństwu doświadczeniem zdobytym w walce z pruskim zaborcą w XIX wieku. Przywódcy „Sokoła” w porozumieniu z przedstawicielami POWw Poznaniu zdecydowali się na akcję zbrojną. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas zjazdu czołowych działaczy „Sokoła” w Poznaniu 18 października 1918 r. Nastąpił wtedy najbardziej imponujący rozwój „Sokoła” na Górnym Śląsku, kiedy to w blisko 160 gniazdach skupiło się ponad 13 tysięcy członków. Poznaniacy w 1918-1919 wykupywali broń od zdemobilizowanych żołnierzy niemieckich dla przyszłych powstańców śląskich. W akcjach tych brało udział wielu ziemian. Ppłk Ignacy Mielżyński, były powstaniec wielkopolski, wielce zasłużony w wojnie z bolszewikami. W 1921 roku reaktywował POW Górnego Śląska i następnie objął dowództwo­ nad oddziałami powstańczymi.

Posłowie pominęli 80. rocznicę obrony Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, ale obchody są zaplanowane w ramach programu Niepodległa. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jako współorganizator z IPN uhonoruje walczących ziemian walce obronnej 1939 roku w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym jakim jest konkurs skierowany do uczniów ponad podstawowych pt`: ” Bóg, Honor i Ojczyzna”- edycja w roku 2019 nosi tytuł: 

„Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej. 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie. Zgłoszenia do 8 lutego 2019